Verkeersschool Rembrandt

Algemene Voorwaarden


Dit document is bedoeld om helderheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder Verkeersschool Rembrandt rijlessen en aanverwante diensten

Door je in te schrijven bij onze rijschool en gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze voorwaarden. Voor eventuele vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10/08/2023.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Verkeersschool Rembrandt”: de rijschool gevestigd te Den Haag.
  • “Leerling”: de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor rijlessen bij Verkeersschool Rembrandt.
  • “Overeenkomst”: de overeenkomst tot het leveren van rijlessen en aanverwante diensten tussen Verkeersschool Rembrandt en de leerling.

2. Inschrijving en Overeenkomst

2.1 Door inschrijving bij Verkeersschool Rembrandt gaat de leerling akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra Verkeersschool Rembrandt de inschrijving heeft aanvaard en de leerling hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte heeft gesteld.

3. Lespakketten en Tarieven

3.1 De tarieven voor de rijlessen en lespakketten van Verkeersschool Rembrandt zijn vermeld op de website en in de lesovereenkomst.

3.2 Betaling dient te geschieden volgens de door Verkeersschool Rembrandt aangegeven betalingsvoorwaarden.

4. Annulering en Verzetten van Lessen

4.1 Annulering van lessen door de leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren plaats te vinden, anders kunnen kosten in rekening worden gebracht.

4.2 Verzetten van lessen is mogelijk in overleg met Verkeersschool Rembrandt en afhankelijk van beschikbaarheid.

5. Examens

5.1 Verkeersschool Rembrandt zal zich inspannen om de leerling tijdig en adequaat voor te bereiden op het examen.

5.2 De beslissing om de leerling al dan niet voor te dragen voor het examen ligt bij Verkeersschool Rembrandt, gebaseerd op de inschatting van de leerling’s vaardigheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Verkeersschool Rembrandt is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2 Het volgen van rijlessen en deelname aan het verkeer geschiedt geheel op eigen risico van de leerling.

7. Vertrouwelijkheid en Privacy

7.1 Verkeersschool Rembrandt zal vertrouwelijke informatie van de leerling, waaronder persoonlijke gegevens, vertrouwelijk behandelen en conform de geldende privacywetgeving verwerken.

7.2 Foto’s, video’s en andere media gemaakt tijdens de rijlessen kunnen worden gebruikt voor promotie- en marketingdoeleinden, tenzij de leerling hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

8. Wijzigingen en Geschillen

8.1 Verkeersschool Rembrandt behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd.

8.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Onze contactgegevens